หนังสือคู่มือ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ เนื่องจาก สินค้าของครุภัณฑ์มีการปรับราคา ขึ้นหรือลงทุกปี จึงต้องมีคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ประกอบการจัดทำคำขอ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ให้ไว้ เพื่อการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างข้างล่าง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button