ข่าวการศึกษา

มจร.วัดไร่ขิง เปิด หลักสูตรปั้น มัคนายก ต้นแบบ สร้างอาชีพ – มีใบรับรองให้

มจร.วัดไร่ขิง เปิด หลักสูตรปั้น มัคนายก ต้นแบบ สร้างอาชีพ – มีใบรับรองให้

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพมัคคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา ทางมจร.วัดไร่ขิง ได้ทำความร่วมมือกับคณะสงฆ์ภาค 14 (นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) ในการกำหนดทักษะสำหรับผู้จะทำหน้าที่มัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา ประกอบด้วย 1. ทักษะในการเป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. มีความรู้ในพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีประเภทต่างๆ 3. ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม (ศีล 5) 4. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นผู้นำ ปฏิปทาน่าเลื่อมใส และได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพมัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา” กำหนดเนื้อหาว่าด้วยความรู้ในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีอันเนื่องด้วยมงคลพิธีและอวมงคลพิธี สารัตถะธรรมที่แฝงอยู่ในงานพิธีต่าง ๆ มีทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดศาสนพิธีต่อประชาชน มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นผู้นำ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีความเป็นผู้นำ เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรนี้แล้ว จะเป็นมัคคนายกที่เป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา เป็นต้นแบบให้กับศาสนพิธีกรในคณะสงฆ์ภาค 14 ทั้งเชื่อมโยงการศึกษากับการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ โดยจะออกใบรับรองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ
พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา รุ่น 1 จะเปิดรับมัคนายกประจำวัด จำนวน 20 คน ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ระยะเวลา 9 สัปดาห์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/EKuZDBCZuHSnxaHRA หรือติดต่อสอบถาม พระปลัดประพจน์ สุปภาโต 089-223-1243

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button