ข่าวการศึกษา

สพฐ. กำชับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน ให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สพฐ. แจ้ง มาตรการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารของผู้เรียน ให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรการใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือเรื่อง การใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กล่าวถึง สภาพการณ์ปัจจุบันในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันในการติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ แต่มีสถานศึกษาบางแห่งได้กำหนดมาตรการที่จะทำการยึดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือ สื่อสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบัญชามอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กรณีสถานศึกษาใดมีระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาใช้บังคับแล้ว หรือจะดำเนินการให้มีระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสาร ประเภทอื่น ที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามบัญชา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สพฐ. กำชับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน ให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. กำชับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน ให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button