ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.กำหนด สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 247 โรงเรียน เพื่อใช้ในการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

สพฐ.กำหนด สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 247 โรงเรียน เพื่อใช้ในการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อสถานศึกษาที่จะกําหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ยกเว้นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการ สถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 247 แห่ง ดังรายชื่อสถานศึกษาแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button