ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.ให้เขต เสนอชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สำหรับการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา 2566

สพฐ.ให้เขต เสนอชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สำหรับการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา 2566

การเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษา ในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยหลักเกณฑ์ ๆ กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี กำหนดจำนวนตำแหน่งว่าง และชื่อสถานศึกษาที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ความแจ้งแล้ว นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยความเห็นชอบ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณา รายชื่อสถานศึกษาให้คำนึงถึงพื้นที่รับผิดชอบที่มีการจัดการเรียนรู้ หรือพื้นที่ตั้งของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา หรือพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไม่สามารถเดินทาง ด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น โดยอาจนำประกาศกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ทั้งนี้ ยกเว้นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) และจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ตามแบบที่ส่งมาด้วย พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อสถานศึกษาดังกล่าว ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ทาง e-mail ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ก่อนการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังกล่าว โดยสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ต้องมีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์คัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button