ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

แนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

สพฐ.แจ้งแนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567  ปัจจุบันสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งอาจประกาศได้ทันในปีการศึกษา 2568
ดังนั้น
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกฎกระทรวงรองรับ  จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบแนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1. การแต่ง เครื่องแบบลูกเสือ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย เครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2510 ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง/กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ให้ใช้สำหรับงานพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่สถานศึกษา  จังหวัด สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม

2. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ แบบลำลอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอ เครื่องหมายลูกเสือ  ให้ใช้สำหรับ การฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เท่านั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3. การแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลำลอง  อนุโลมแต่งเครื่องแบบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529

4. การแต่ง เครื่องแบบของสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ใช้สำหรับ การฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธีของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้  ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ที่อกเสื้อด้านขวาสวมผ้าผูกคอและหมวก

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบกำหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามข้อ 1 – 4 ได้ตามความเหมาะสม

แนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 แนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button