ข่าวการศึกษา

เกณฑ์ใหม่ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2558 (ทุนโอดอส)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 โดยได้พิจารณาถึงการปรับหลักเกณฑ์การรับทุนจากเดิมที่จะต้องไปศึกษาเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์ใหม่ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้จะให้นำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกด้วย โดยผู้รับทุนที่มีคะแนนเฉลี่ยข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะมีสิทธิเลือกศึกษาต่อต่างประเทศ ตามประเทศและสาขาวิชาที่คณะกรรมการกำหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ให้จบภายใน 7 ปี และกำหนดให้มีการชดใช้ทุนไว้ด้วย คือ ต้องกลับมาประกอบอาชีพเท่ากับระยะเวลารับทุนศึกษาต่อ โดยสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหากจะประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้องเป็นองค์กรหรือผู้ประกอบการของไทย หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามจำนวนทุนที่จ่ายไป พร้อมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนรุ่นที่ 5 ที่ประชุมได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เช่น ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า, ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในระดับปริญญาตรี, ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และจะต้องมีชื่ออยู่ในสถานศึกษาเดียวกับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้ผู้นำชุมชนรับรองว่าผู้สมัครได้อยู่ในพื้นที่นั้นจริง เป็นต้น

ส่วนสาขาที่จะให้ไปศึกษาต่อนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้จะให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการเลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ เพื่อไม่ให้เปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชาในภายหลัง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอหลักการและเหตุผลจากการประชุมในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาหรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาต่อไป

*สำหรับความเป็นมาในการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนนั้น ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน ขณะนี้ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558) มีผู้รับทุนที่อยู่ในระหว่างการศึกษาจำนวน 1,244 คน

ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/414.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button