ข่าวการศึกษา

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งในพื้นที่ปกติ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพฐ. (ว 19/2557 และ ว20/2557) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อความเดิม
ตาม
19/2557 และ ว20/2557

กำหนดใหม่

หลักเกณฑ์

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

หลักเกณฑ์

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ กศจ. ไม่มีผลให้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่เดิมถูกยกเลิก และให้อายุการขึ้นบัญชีของผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเหลือเท่ากับอายุการขึ้นบัญชีที่กำหนดไว้เดิม

หลักสูตร

กลุ่มทั่วไป (คะแนน 300 คะแนน)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน)
  1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
  2. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
  1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
  2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

หลักสูตร

กลุ่มทั่วไป (คะแนน 350 คะแนน)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (250 คะแนน)
  1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
  2. สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
  3. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
– กำหนดเหมือนเดิม –

กลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 250 คะแนน)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
  1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
  2. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (50 คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (150 คะแนน)
  1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
  2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

กลุ่มประสบการณ์ (คะแนน 300 คะแนน)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)
  1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
  2. สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
  3. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (50คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (150 คะแนน)
– กำหนดเหมือนเดิม –

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button