ข่าวการศึกษา

คุรุสภาเชิดชู”ครูภาษาไทยดีเด่น” ตีฆ้องสรรหา-รับเข็ม”สธ”-โล่เกียรติยศวันครูปี”60

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 50 คนจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2559 และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นในงานวันครู 16 ม.ค.60 ว่า การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ รวมถึงส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับครูภาษาไทยที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นครูหรืออาจารย์ประจำที่สอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความสามารถในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างได้

การกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศคัดเลือกครูภาษาไทย ผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เขตละไม่เกิน 4 คน แบ่งเป็นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 3 คน และจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้สพม. เขต 1 สพม. เขต 2 และสพป. กรุงเทพ มหานคร คัดเลือกครูเขตละไม่เกิน 4 คน ส่วนอาชีวศึกษา อุดมศึกษา สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สมาคมครูภาษาไทย และหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กำหนดในประกาศ แล้วเสนอมายังคุรุสภา ภายในวันที่ 15 ต.ค. จากนั้นคุรุสภาจะประกาศผลภายในเดือนธ.ค.ต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : ข่าวสด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button