ข่าวการศึกษา

คุรุสภาไม่อนุมัติตั๋วผู้บริหารการศึกษา 4 มหาวิทยาลัย

บอร์ดคุรุสภา ไม่อนุมัติตั๋วผู้บริหารการศึกษา “ม.นอร์ท-เชียงใหม่-ว.ทองสุข-ว.เทคโนโลยีสยาม” ปีการศึกษา 57-58 และม.กรุงเทพธนบุรี เฉพาะปีการศึกษา 57 เหตุรับนศ.เกิน

          เมื่อวันที่ 31 ต.ค.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 12 แห่ง ซึ่งเปิดสอนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษาเกินกว่าที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ โดยที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าของคุรุสภา ได้เชิญมหาวิทยาลัย 11 แห่ง ให้ข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เหตุผลการรับนักศึกษาเกินจากแผน ศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการพิจารณาพบว่ามหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)บุรีรัมย์,มรภ.สุราษฎร์ธานี และมรภ.เชียงราย มีการรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไม่มากอยู่ที่หลักสิบคน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโทกลุ่มนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชธานี เนื่องจากยังส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ที่ประชุมมีมติให้เชิญมหาวิทยาลัยเข้ามาชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 24 พ.ย.นี้ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 27 พ.ย.ต่อไป ส่วนอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยทองสุข และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 เนื่องจากมีการรับนักศึกษาเกินแผนจำนวนมาก อาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.กำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตฯ เฉพาะปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  ซึ่งตามแผนกำหนด 490 คน แต่มหาวิทยาลัยรับจริง 2,500 คนเกินกว่าแผนถึง 5 เท่า และพบว่าการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ใช้วิธีการจัดกลุ่มเรียนถึง 64 กลุ่ม เรียนพร้อมกันจำนวนมาก แต่ไม่มีข้อมูลยืนยันได้ว่านักศึกษาทุกคนมาเรียนตามแผนการเรียนที่กำหนด ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนพบว่ามีอาจารย์ประจำ 231 คน มีหลักฐานการแต่งตั้งและหนังสือสัญญาจ้างแต่ไม่พบหลักฐานยืนยันการมาปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ทุกคน

“ในอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก โดยต่อไปมหาวิทยาลัยต้องส่งมาให้คุรุสภารับรองก่อนจึงจะสามารถเปิดสอนได้ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับชอบ เพราะทำผิดเงื่อนไขมาแต่แรกตั้งแต่การรับนักศึกษา และคุรุสภาก็ให้โอกาสมาชี้แจงใน 3 ประเด็นและพิจารณาถี่ถ้วนแล้ว ก็ผ่านเพียงแค่ 7 แห่งเท่านั้น ส่วนกรณีม.กรุงเทพธนบุรี ที่รับนักศึกษามาเกินกว่าแผนถึง 5 เท่านั้น ถือว่ามีเจตนาหรือไม่นั้น ตรงนี้ขอให้คิดเอาเอง”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

ด้าน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เบื้องต้น นักศึกษาเหล่านี้จะไม่ได้รับใบอนุญาตฯจากคุรุสภา แต่หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบจำนวนนักศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งรับเกินมาและให้ไปเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม ทางคุรุสภาก็อาจจะมาพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตฯประกอบวิชาชีพต่อไป ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องเสียไปกับการเรียนแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ นั้นเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องไปเรียกร้องกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา : คมชัดลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button