ข่าวการศึกษา

อนุ กมธ.ศึกษาฯ เตรียมเชิญเลขาธิการ สพฐ.-ปลัด มท.ถกงบฯ ‘อาหารกลางวัน-นมโรงเรียน’

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวในการประชุม กมธ.การศึกษาฯ ที่มีนายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ.การศึกษาฯ เป็นประธาน ว่า คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสาคัญของแนวทางการดาเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ฉะนั้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นควรเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปลัด มท.เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อให้ข้อมูลในส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม)

“ที่ประชุมเห็นว่าควรให้ความสาคัญในเรื่องนี้ ตั้งแต่งบฯ ในการดำเนินการ และกระบวนการการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยเห็นควรให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมหลักในการดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น โดยควรสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทยตามโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับประเภทชนิดของนม และวิธีการเก็บรักษาคุณภาพของนมมีอยู่อย่างหลากหลาย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูงสุด จึงเสนอให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวกับผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” คุณหญิงสุมณฑากล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button