ข่าวการศึกษา

ศธ.เร่งวิเคราะห์แผนงานล้อตามยุทธศาสตร์ชาติ

“ชัยพฤกษ์” ประสานองค์กรหลัก ศธ.วิเคราะห์แผนงาน-โครงการ ก่อนนำมาบูรณาการใหม่ และจัดกลุ่มให้สอดรับกับ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายรมว.ศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.และหน่วยงานในกำกับว่าการดำเนินงาน ในนโยบายต่างๆ ให้ยึดตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.การลดความเหลื่อล้ำ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6.ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูประบบราชการ ดังนั้น สำนักงานปลัด ศธ.ได้ประสานไปยังองค์กรหลักของ ศธ. ขอให้ไปวิเคราะห์แผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงงบประมาณทั้งหมดเพื่อนำมาบูรณาการทำงาน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก แผนงานและโครงการในปีงบประมาณปี 2560 ส่วนที่ 2 แผนงานและโครงการที่จะทำในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งต้องเสนอขอจัดตั้งงบฯภายในเดือนม.ค.2560 ดังนั้น จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน และ3.แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) ซึ่งจะประสานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในการจัดทำแผนต่อไป

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นจากการวิเคราะห์แผนงานและโครงการของ ศธ.ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การปราบปรามยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ที่ตอบสนองการแข่งขันของประเทศ การจัดตั้งโรงเรียน/วิทยาลัยเฉพาะทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3.เป็นภารกิจหลักที่ ศธ.ดำเนินการอยู่ คือการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ การดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ การพัฒนาโรงเรียนที่มีความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้แก่ การปรับโครงสร้างกระจายอำนาจ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) การนำไอซีทีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ เป็นต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : คมชัดลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button