ข่าวการศึกษา

อัพเกรดข้าราชการใช้E-TRAININGอบรมภาษาอังกฤษ

กพร.อัพเกรดข้าราชการใช้E-Trainingอบรมภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

         นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยเฉพาะบุคลากรของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในโอกาสต่างๆ ในการเจราจา พูดคุย พบปะ การต้อนรับและอำนวยความให้กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการนำเสนองานตามภารกิจของตนเองและหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างกันในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

          จากเหตุผลดังกล่าวและ8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของกพร. ในการมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาประเทศและกำลังแรงงาน

          “ซึ่งสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูปกระทรวงแรงงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กพร.จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนองาน”กำหนดให้เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application)ในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เนต ที่มีระบบบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย จะฝึกอบรมให้กับข้าราชการ ของกพร. ซึ่งนำร่องให้กับข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป จำนวน 100 คน”นายธีรพล กล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          อธิบดีกพร. กล่าวต่อไปว่าระยะเวลาการฝึกอบรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ซึ่งจะได้เรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 แอพพลิเคชั่น คือ (1) คิวโค ทอล์ค (Qooco Talk)เน้นใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมในแผนกต้อนรับ แม่บ้าน สปาและแผนกรักษาความปลอดภัย และเนื้อหาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ภาษาอังกฤษในบ้าน ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษทางสังคม ภาษาอังกฤษในสำนักงาน วิธีการสอนก็จะมีตั้งแต่การออกเสียง อธิบายความหมายของคำศัพท์ ทำแบบฝึกหัดเติมคำในช่อว่าง ฝึกพูดประโยคสนทนาและมีการประเมินผล เป็นต้น (2) แอพพลิเคชั่นNYC English เนื้อหาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การสนทนาระดับเริ่มต้น การสนทนาระดับกลาง และการสนทนาระดับสูง

          “ในแต่ละระดับแบ่งย่อยออกเป็น 30 บทเรียน จะมีตั้งแต่การทักทาย การจากลา การแนะนำตัวเองและผู้อื่น ประโยคสนทนาที่ใช้ในการเดินทาง เป็นต้น เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้บุคลากรของกพร. มีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ สร้างเจตคติที่ดี มีความมั่นใจในการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนองาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะมีการพัฒนาต่อยอดในการนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปต่อไป” อธิบดี กพร. กล่าว

ที่มา : คมชัดลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button