ข่าวการศึกษา

ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่กู้ยืมกองทุนเพื่อชำระหนี้ได้ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้

มาตรา ๕๐ หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด ของผู้กู้ยืมเงินในลําดับแรกถัดจากค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเป็นประจําวันตามมาตรา ๒๕๓ (๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕๑ ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้นําส่งกรมสรรพากรภายในกําหนดระยะเวลานําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นลําดับแรกถัดจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นําส่งกองทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้นําส่ง หรือนําส่งแตไม่ ่ครบตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและนําส่งเกินกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องนําส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นําส่ง หรือตามจํานวนที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดต้องนําส่งตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงิน ได้ชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจํานวนท่ไดี ้หักไว้แล้ว

โดยรายละเอียดทั้งหมดของ พรบ. มีดังนี้  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา2560

ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ประกาศ พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้จ้างหักเงินเดือนใช้หนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button