ข่าวการศึกษา

สารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี พุทธศักราช 2560

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

สารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี พุทธศักราช 2560
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้กล่าวสารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี พุทธศักราช 2560 ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี พุทธศักราช 2560 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกคน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา

รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทางการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และการศึกษาใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และการปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยองค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีส่วนร่วมตามรูปแบบประชารัฐในการจัดการศึกษาของชาติ พร้อมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรม เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ ให้สังคมก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างสมบูรณ์

ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ในการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ เพื่อนำพาประเทศไทยของเราไปแข่งขันได้อย่างสง่างามบนเวทีโลกประกาศต่อไป

โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button