ข่าวการศึกษา

คิว”ป.เอก”ไม่ได้มาตรฐาน8หลักสูตร

สกอ.เผยผลตรวจเยี่ยมสาเหตุหลักคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

“เลขาฯ กกอ.” เผยผลตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ป.เอก ประจำปี 2560 พบมีมหา’ลัยจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน 8 หลักสูตร เหตุอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือคุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน เร่งแจ้งผลให้มหา’ลัยรับทราบและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุม กกอ. ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกปี 2560 ของคณะอนุกรรมการทำงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้มีการการตรวจเยี่ยม 18 หลักสูตรของ 7 สถาบัน ผลปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 หลักสูตร และมีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน จำนวน 8 หลักสูตร นอกจากนี้มีมหาวิทยาลัยแจ้งขอปิดด้วย จำนวน 1 หลักสูตร อย่างไรก็ตาม และในการตรวจเยี่ยมจะเน้นหลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลัก แต่ถ้ามหาวิทยาลัยไหนมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยก็จะมีการตรวจเยี่ยมได้ สำหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กำหนด, คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะแจ้งผลการตรวจเยี่ยมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับทราบและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดต่อไป

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการทำงานติดตามฯ ไปตรวจเยี่ยม มีดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา 2.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ ) 3.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวิน สาขาวิชาพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ)

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 6.มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 7.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาเขตอีสาน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา.

ขอบคุณที่มา : ไทยโพสต์

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button