ข่าวการศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับสมบูรณ์

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ฉบับสมบูรณ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

ISBN : 978-616-270-132-0

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑  สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
๑.๑ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
๑.๓ ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ : ทั่วโลกตั้งเป้าหมายสร้างให้ได้ และไปให้ถึงความต้องการกำลังคนยุค ๔.๐
๑.๔ สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ ๒  ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘
๒.๑ บริบทของการจัดการศึกษา
๒.๒ โอกาสทางการศึกษา
๒.๓ คุณภาพการศึกษา
๒.๔ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๒.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.๖ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๗ การพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๘ สรุป
บทที่ ๓  ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา
๓.๑ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษา
๓.๒ ปัญหาและความท้าทายจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ
บทที่ ๔  วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
๔.๑ แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
๔.๒ วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)
๔.๓ พันธกิจ
๔.๔ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives)
๔.๕  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
๔.๖  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
๔.๗  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
๔.๘  ระยะเวลาของการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
๔.๙ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทที่ ๕  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
๖.๑  หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
๖.๒  การดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
๖.๓  การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๖.๔  ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะผู้ดำเนินการ

 

ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button