ข่าวการศึกษาสาระความรู้

สารวันเด็กแห่งชาติ 2558

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2558

สารวันเด็กแห่งชาติ2558

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2558

ตรงกับวันที่ 10 มกราคม

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำพุทธศักราช 2558 ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคน เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้า ทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ให้การศึกษา บ่มเพาะสติปัญญาให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา

นอกจากนี้ยังต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทัศคติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง มีเหตุผลและมีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยทุกคนต้องรู้ค่านิยมไทย 12 ประการ เพื่อจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต ประพฤติชอบ มีความกตัญญู อ่อนน้อม อ่อนโยน มีความรักความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

ผมได้มอบคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” 2558 ไว้ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยนอกจากความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะจากครอบครัวและโรงเรียนแล้ว เด็กๆ ทั้งหลายควรได้รับการปลูกฝัง ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่ดี ตลอดจนมีจิตสาธารณะ รู้จักการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คำนึงถึงประเทศชาติ โดยมีคุณธรรมนำจิตใจ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2558 นี้ผมขออวยพรให้เด็กและเยาชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง และยั่งยืนสืบไป

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สารวันเด็กแห่งชาติ2558

สาร พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารวันเด็กแห่งชาติ2558

สารวันเด็กแห่งชาติ2558

สารวันเด็กแห่งชาติ2558
สารวันเด็กแห่งชาติ2558
สารวันเด็กแห่งชาติ2558
สารวันเด็กแห่งชาติ2558

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button