ข่าวการศึกษา

แนวทางการผลิตครู ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

เมื่อคราวประชุมองค์กรหลัก 17/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560  เว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การผลิตครู ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  ไว้ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้มีดำริถึงการผลิตครูว่า จากการไปดูงานที่สิงคโปร์เห็นว่ามีหน่วยงานที่ดูแลการผลิตครูเพียงแห่งเดียว ในขณะที่ไทยมีสถาบันอุดมศึกษาหลากหลายแห่ง แต่การที่มีหลากหลายแห่งก็ควรจะมีเพียงมาตรฐานเดียวในการผลิต ที่ประชุมองค์กรหลักจึงมอบคุรุสภาไปพิจารณา ซึ่งคุรุสภาก็ได้แจ้งที่ประชุมในเบื้องต้นว่าได้เตรียมพัฒนาไว้แล้ว หลังจากที่ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน (High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดังนั้น คุรุสภาจะเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดกรอบการผลิตครูให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ผลิตครูได้ดำเนินการตามกรอบที่คุรุสภากำหนด อาจเป็น 4 หรือ 5 ปี แต่จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศต่อไป

ที่มา : ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button