ข่าวการศึกษา

ศธ. ปรับโครงสร้างภายใน

นายชัยพฤกษ์ เสรรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำกระทรวงศึกษาธิการ (อ.ก.พ.ศธ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการรวมกลุ่มตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กับกลุ่มตรวจสอบ-ภายในสังกัด ศธ. เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้องค์กร
มีความกระชับ และการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน โดยจะใช้ชื่อกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
ซึ่งจะมีกลุ่มงานย่อยอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับ ศธ. 2.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป. นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ให้มี 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล
ซึ่งทางที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องกรอบอัตรากำลังคนด้วย โดยให้ ศธภ. มีบุคลากรเบื้องต้นประมาณภาคละ 20 คน รวมถึงมอบให้ สป. ไปศึกษาถึงจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมกับงานของ ศธภ. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำนวนข้าราชการที่ทำอยู่ในขณะนี้มีไม่เพียงพอ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 5 ตำแหน่ง เป็น 9 ตำแหน่ง โดยเพิ่มตำแหน่งข้าราชการปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง และจะเพิ่มตำแหน่งพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยในส่วนของพนักงานราชการจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพนักงานราชการต่อไป” ปลัด ศธ.กล่าว.
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/?q=ศธปรับกระบวนโครงสร้างภายใน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button