ข่าวการศึกษา

สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2560

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1.หนังสือแจ้ง สพท.
2.บัญชีจัดสรรรวมเขต
3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ
4.บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
5.โรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

Back to top button