สื่อการสอน

ดาวน์โหลด สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ สำหรับสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ ประเภทสื่อแนะนำ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)
๑) ร่วมด้วยช่วยป้องกันภัยดินถล่ม  กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=document9_cartoon2
๒) สึนามิ คลื่นยักษ์ มหาภัย กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/download/document/cartoontsunami.pdf
๓) หลุมยุบ ภัยใต้ดิน กรมทรัพยากรธรณี
http://www.vcharkarn.comweww.vcharkarn.com/varticle/39254

ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓)
๑) แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=document9_cartoon1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
๑) คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/359
๒) คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/361
๓) คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน หนึ่งวันกับภูมิสารสนเทศ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/363
๔) คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน การรับรู้ระยะไกล  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/362

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑) แผ่นดินไหวกับประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/download/doc_land/Binder.pdf
๒) คู่มือ…ป้องกันดินไหล กรมทรัพยากรธรณี
(ติดต่อขอดูเอกสารโดยตรงที่ กรมทรัพยากรธรณี๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒-๖๒๑-๙๖๐๐)
๓) คู่มือลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย  กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th/download/doc_war/11-0594.pdf
๔) ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน  สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/download2.htm
๕) เอกสารประกอบการเรียน การสอนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(ติดต่อขอดูเอกสารได้โดยตรงที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๐๔-๕ ต่อ ๔๔๑-๔๔๒)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button