การเรียนการสอนสื่อการสอน

การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การประเมินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนการประเมินเพื่อเรียนรู้เป็นการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้การวัดและประเมินผลเป็นสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนั้น การปฏิรูปการวัดและการประเมินในระดับชั้นเรียนจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพและการให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับเอกสาร“การประเมินเพื่อเรียนรู้: การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสาร ตำรา และจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อส ่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงตัวอย่างการนำเทคนิคการตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ชั้นเรียน  การประเมินคุณภาพผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญที่ครูต้องดำเนินการตลอดเวลา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งกระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ (Improve student learning) โดยเฉพาะการประเมินเพื่อเรียนรู้(Assessment for learning) โดยเอกสารเล่มนี้มีจุดเน้น 2 เรื่อง ได้แก่
1) การตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดขั้นสูง การตั้งคำถามที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องเป็นคำถาม
ที่ทรงพลัง (Power questions) ซึ่งเป็นคำถามกระตุ้นการคิดและนำไปสู่การเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
2) การให้ข้อมูลที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งได้3 ลักษณะ ได้แก่การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้(Feed-up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward)

การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร : การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button