ข่าวการศึกษา

เตรียมขอใช้ ม.44 จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา

รมว.ศธ.เผยเตรียมเสนอขอ ม.44 เพื่อจัดตั้ง “สถาบันคุรุพัฒนา” ให้เกิดความชัดเจน ไม่ติดล็อกข้อกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและควบคุมคุณภาพของ Shopping Course การอบรมครู เผยวงการครูของไทยในอนาคตควรพัฒนาไปให้ถึงการมี “ราชวิทยาลัยครูแห่งประเทศไทย” เพื่อดูแลด้านวิชาการหลังปริญญา เช่นเดียวกับราชวิทยาลัยของสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเสนอขออำนาจมาตรา 44 ในการจัดตั้ง “สถาบันคุรุพัฒนา” เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากขณะนี้อำนาจหน้าที่ของสถาบันคุรุพัฒนามีข้อจำกัดมาก รวมถึงยังติดล็อกกฎหมายบางเรื่องอยู่ เช่น การรับหลักสูตรมาพิจารณา การคิดราคาอบรม เป็นต้น จึงต้องให้เป็นอิสระ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของคุรุสภา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเทศไทยเมื่อครูจบหลักสูตรไปแล้ว ไม่ได้มีการพัฒนาทางวิชาการต่อเนื่องมากนัก แต่สาขาแพทย์เมื่อจบจากโรงเรียนคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ แต่ละแห่งจะมีราชวิทยาลัยของสาขานั้น ๆ เช่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

เมื่ออดีตเคยมีความคิดในการจัดตั้งสำนักเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เพื่อทำหน้าที่นี้ แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น อนาคตเราควรจะมี “ราชวิทยาลัยครูแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านวิชาการหลังระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ครูที่ทำงานแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อ โดยใช้คุรุสภาเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไป

“สำหรับอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุรุพัฒนา (Teacher Professional Development Institute TPDI) ในปัจจุบัน ทำหน้าที่ให้คำเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ShoppingCourse) ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เว็บไซต์ www.kurupatana.ac.th

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button