ข่าวการศึกษา

“หมอธี” ชูนโยบายคูปองอบรมครู ใน The Education World Forum 2018 ที่อังกฤษ

“หมอธี” ชูนโยบายคูปองอบรมครู ใน The Education World Forum 2018 ที่อังกฤษ

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. (ตามเวลาสหราชอาณาจักร) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Thailand Teacher Training Coupons: how to create teacher training system for the 4th industrial revolution” ในการประชุมระดับโลกด้านการศึกษา ประจำปี 2561 (The Education World Forum 2018) ณ Park Plaza Westminster Bridge London

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีระบบการฝึกอบรมครูที่เน้นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง กล่าวคือ ส่วนกลางจะทำหน้าที่เป็นผู้เลือกหลักสูตรการอบรม จัดหาวิทยากรหรือผู้ให้การอบรม รวมทั้งเลือกโรงเรียนและครูที่จะมาเข้ารับการอบรม ตลอดจนจัดอบรมในห้องประชุมหรือสถานที่เดียวกันในทุก ๆ ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพดำเนินงานโดยตรง ทำให้ไม่สามารถขยายหรือเพิ่มหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของครูได้อย่างแท้จริง บั่นทอนกำลังใจและแรงจูงใจในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

"หมอธี" ชูนโยบายคูปองอบรมครู ใน The Education World Forum 2018 ที่อังกฤษ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบาย “คูปองอบรมครู” เพื่อพลิกโฉมระบบการฝึกอบรมครูใหม่ โดยลดอำนาจการวางแผนต่าง ๆ จากส่วนกลาง ให้คูปองแก่ครูคนละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการ พร้อมจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียน และเลือกหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ และตั้ง “สถาบันคุรุพัฒนา” ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การพัฒนาครู ตามแนวคิดและหลักการ “ครูเป็นผู้เลือก เกิดการแข่งขันระหว่างผู้จัดทำหลักสูตรอบรม โดยรัฐหรือส่วนกลาง จะเป็นเพียงผู้กำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือ” ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการใช้ฐานความต้องการของครูเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกตลาด

นอกจากนี้ ได้ปรับให้การฝึกอบรมครูสอดคล้องเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในสายงาน/สายอาชีพ โดยกำหนดให้การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาขอ/มีวิทยฐานะของครู ในส่วนของผู้ให้การอบรมหรือผู้จัดทำหลักสูตรนั้น ต้องผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น สถาบันอุดมศึกษา, องค์กรระหว่างประเทศ, หน่วยงานภาครัฐ, บริษัท, หน่วยงานภาคเอกชน, องค์กรไม่แสวงหากำไร หรืออื่น ๆ

ส่วนผลการดำเนินนโยบายคูปองฝึกอบรมครู พบว่าครูมีความพึงพอใจในระดับดีมากและให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยภายใน 2 สัปดาห์ มีครูกว่า 3.2 แสนคนจากทั้งหมดกว่า 4 แสนคน เข้ามาลงทะเบียนอบรมทางเว็บไซต์ ในหลักสูตรอบรมทั้งหมด 2,000 หลักสูตร จากผู้จัดอบรมกว่า 1,500 หน่วยงาน นโยบายนี้จึงถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงาน/การทำงานแบบ e-Government ด้วย

และเมื่อเปรียบเทียบระบบการฝึกอบรมครูแบบเก่ากับแบบใหม่ พบว่า การฝึกอบรมครูโดยใช้คูปอง สามารถลดการสั่งการจากส่วนกลาง มีหลักสูตรใหม่ ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น ครูทุกคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนอบรมได้ด้วยตนเอง เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนวิทยฐานะ ในส่วนของผู้ให้การอบรม มีผู้จัดอบรมรายใหม่ ๆ ที่มีมาตรฐานชัดเจน ทำให้การฝึกอบรมมีระบบมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เกิดการทุจริตน้อยลงด้วย

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลการดำเนินนโยบายคูปองอบรมครู สู่ครูในโรงเรียนเอกชน, สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตลอดจนเชิญหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมจัดหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณคณะทำงาน รมว.ศธ.: ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
24/1/2561

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button