ข่าวการศึกษา

มาแล้วสติกเกอร์ line ค่านิยม 12 ประการ

กระทรวงไอซีที จะเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการแล้ววันนี้ ในชื่อ Twelve Core Values For Thais
สติกเกอร์ไลน์ค่านิยมหลัก 12 ประการ นี้ ที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือ 3 กระทรวง คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงไอซีที ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท

174326cp00xp5rbb90kkcc

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการทั้งหมด

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

173802no3ybfoldkdfd6ds

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

173810tqoypus1wwhu968z

3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

3

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

4

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

5

6.มีศิลธรรม รักษาความสัตย์

6

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

7

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

8

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

9

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

11

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

12

13.สวัสดีปีใหม่

13

14.รับทราบ

14

15.อรุณสวัสดิ์

15

16.ราตรีสวัสดิ์

16

 

พร้อมให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – วันที่ 28 มกราคม 2558

กระทรวงไอซีที เล็งคลอดสติกเกอร์ไลน์ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”

 style=”display:inline-block;width:200px;height:90px”
data-ad-client=”ca-pub-9093638186911774″
data-ad-slot=”3568745441″>

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button