ข่าวการศึกษา

พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คืออะไร ?

ข่าวที่ 47/2561
ครม.
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยรัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คืออะไร ?

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ….” ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • สถานะและวัตถุประสงค์ของกองทุน  โดยให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • เงินและทรัพย์สินของกองทุน  โอนมาจากเงินงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะ ในส่วนสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน รวมกับเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และเงินรายปีที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ ครม. กำหนด นอกจากนี้ ยังมีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุน มีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร
  • ขอบเขตการใช้จ่ายของกองทุน ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยอาจดำเนินการโดยวิธีการให้เปล่า ให้ยืม หรือให้กู้ยืมก็ได้
  • คณะกรรมการบริหารกองทุน และสำนักงานกองทุน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของกองทุน โดยมีสำนักงานกองทุนทำหน้าที่ในการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  • การกำกับและดูแล  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับและดูแลการดำเนินกิจการของกองทุน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button