ข่าวการศึกษา

แผนพัฒนาด้านการศึกษา 6 ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่ 57/2561
ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ได้มีการสรุปภาพรวมแผนพัฒนาด้านการศึกษา 6 ภาค โดยนายอํานาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีทิศทางการพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ได้แก่

1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”
– ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
– ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน+3

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
– ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
– ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
– แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

3. ภาคกลาง “ฐานผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”
– ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
– เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
– ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
– ฐานเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
– อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”
– ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
– ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้

6. ภาคใต้ชายแดน “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”
– Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

แผนพัฒนาด้านการศึกษา 6 ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการสามารถกำหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นหรือภาคเอกชน ในลักษณะ Value Chain เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหลักของรัฐบาลใน 2 มิติ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนได้รับงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ และสามารถรายงานผลให้รัฐบาลรับทราบ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button