ข่าวการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎหมายมีสาระสำคัญกำหนดให้ ก.ค.ศ. ออกกฎ ก.ค.ศ. 17 กฎ ระเบียบ 14 ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 87 หลักเกณฑ์ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมตามระบบธรรมาภิบาลกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค

การออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก.ค.ศ. จะมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการสรรหา การย้าย การโอน การพัฒนา การมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ร่างหลักเกณฑ์แล้ว จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อ ก.ค.ศ. เห็นชอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจทาน (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติและเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และหรือ ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะเห็นได้ว่าทุกกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินการจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่านอกจากกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของแต่ละตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย  แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป ก.ค.ศ. มีนโยบายที่จะปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องรองรับกับความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกตำแหน่งและทุกสายงาน โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะสายงานการสอนไปแล้ว และในเร็วๆ นี้จะได้ปรับในสายงานอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button