ภาพเด่น

ภาษาอังกฤษ 200 ชม. / ปี จัดเวลาเรียนอย่างไร ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง

ภาษาอังกฤษ 200 ชม. / ปี จัดเวลาเรียนอย่างไร ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
——————————
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในชั้น ป.1 – 3 จำนวน 200 ชม./ปี (5 ชม./สัปดาห์)
โดยเสนอทางเลือก 2 ทาง ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 200 ชม./ปี คือ วันละ 1 ชม. 5 วัน หรือแล้วแต่โรงเรียนจะจัดตารางสอน แต่ต้องได้ 5 ชม./สัปดาห์
2) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพื้นฐาน อย่างน้อย 120 ชม./ปี และจัดเป็น รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80 ชม./ปี รวมเวลาเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด จำนวน 200 ชม./ปี
———————————
ลิ้งก์เอกสาร http://rukkroo.com/13907
ภาษาอังกฤษ 200 ชม. / ปี จัดเวลาเรียนอย่างไร ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button