ภาพเด่น

หน้าที่พลเมืองก็ต้องสอนแต่มี 4 ทางเลือก

วิชาหน้าที่พลเมืองสถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เป้าหมายของการจัด คือ การส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติตามความพร้อม และบริบทของสถานศึกษา โดยมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน 4 ทางเลือก ดังนี้
—————-
1) เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง)
2) บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นทั้งรายวิชาพื้นฐาน หรือเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ)
3. บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆ)
4. บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงานหรือวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน (วัดผล ผ่าน – ไม่ผ่าน ตามลักษณะของกิจกรรม)
ทั้งนี้ สถานศึกษาควรระบุได้ว่าจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในลักษณะใด ผลการจัดบรรลุเป้าหมายหรือไม่
——————————-
#โดยส่วนตัว แอดมิน ชอบข้อ 4 เพราะสามารถใช้กิจกรรมหน้าเสาธง บูรณาการกับลูกเสือ กีฬา ส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ ได้ด้วย วัดผลแค่ ผ่าน กับ ไม่ผ่าน แค่นั้น
#หน้าที่พลเมือง

เอกสารสร้างความเข้าใจเรื่องการปรับหลักสูตร : https://bit.ly/2HbneP1

Back to top button