สื่อการสอน

คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น จาก สสวท.

คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น จาก สสวท.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ได้ที่ http://bit.ly/2HMbDp2

คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น จาก สสวท.

ระดับประถมศึกษา : http://rukkroo.com/14146

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : http://rukkroo.com/14146

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button