ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

หลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขันจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ ดังนี้
๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฏหมาย มีอายุ ๕ ปี
๒. หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอมีอายุ ๖๐ วัน
๓. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการรับรองจากสถานศึกษาให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุ ๒ ปี
๔. เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา ที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
๕. หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขัน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดบริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีเร่งด่วน เฉพาะที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ ๑) ใช้สมัครสอบครูและจะหมดเวลารับสมัคร ๒) ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้งครู และ ๓) ใช้ต่อสัญญาจ้างครูเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด โดยจะต้องกรอกแบบคำขอฯ แต่ละประเภท (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ksp.or.th) แนบหลักฐานตามที่กำหนด พร้อมเอกสารแสดงตามแต่ละกรณี เช่น ประกาศรับสมัครสอบ หนังสือเรียกบรรจุและแต่งตั้ง หนังสือสัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรองการจ้าง เป็นต้น การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอได้ทุกวันทำการ และจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอได้ทุกวันทำการ แต่จะดำเนินการให้เฉพาะวันศุกร์ โดยผู้ยื่นคำขอสามารถเข้ามารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง

ไฟล์แนบขนาดไฟล์จำนวนการดาวน์โหลดวันที่ทำรายการดาวน์โหลดดูออนไลน์

หนังสือรับรองการต่ออายุ61.pdf

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2 MB428213 กรกฎาคม 2561คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ.pdf

2 MB31813 กรกฎาคม 2561คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หนังสือรับรองการออก61.pdf

2 MB324913 กรกฎาคม 2561คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หนังสือรับรองสิทธิ.pdf

1 MB218213 กรกฎาคม 2561คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf

94 KB166513 กรกฎาคม 2561คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button