ข่าวการศึกษา

PowerPoint เผยแพร่ ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กศจ.

PowerPoint เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. (ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ๔ ครั้งใน ๔ ภูมิภาค)

คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

– มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในงานราชการ

– วิทยฐานะ พัฒนา ค่าตอบแทน และแนวทางการกำากับติดตามการบริหารงานบุคคลฯ (ว13/2556)

– info-เงินเดือนและค่าตอบแทน

– ระบบพัฒนาครู

– ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)

– การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

– หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

– การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ในเขตพัฒนา พิเศษ  เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

– การคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภททั่วไปกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (ว22/2559)

– การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (ว4/2559)

– การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอน (ว29/2560 และ ว30/2560)

– การจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว26/2560)

– การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว5/2561)

– การขอใช้บัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button