ข่าวการศึกษา

ครม.เพิ่มเบี้ยหวัดข้าราชการบำนาญ ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท

ครม.อนุมัติแก้กฎหมายช่วยข้าราชการบำนาญเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท พร้อมแก้ไขวงเงินรับบำเหน็จดำรงชีพเป็น 500,000 บาท
——————————–
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉบับที่ พ.ศ. …(ช.ค.บ.)โดยมีการแก้ไขกฎหมาย คือปรับเพิ่มเงินให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภท ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนอยู่ 52,736 คน

พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้มีการแก้ไข ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพฉบับที่ พ.ศ. … โดยให้ขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอีก 100,000 บาท โดยจากเดิม ให้มีกรอบวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท เป็น 500,000 บาท ซึ่งหลังกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้จะมีข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 70 ปีตามเกณฑ์ 159,094 คน รวม 2 มาตรการใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้หลังจากที่กฎกระทรวงประกาศใช้แล้วจะมีผลบังคับใช้ใน 60 วันหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับบำนาญสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button