สาระความรู้

ปฎิรูปภาษีใหม่!! ช่วยเกษตรกรมีภาระภาษีน้อยลง และไม่มีฐานภาษีซ้ำซ้อน

ปฎิรูปภาษีใหม่!! ช่วยเกษตรกรมีภาระภาษีน้อยลง และไม่มีฐานภาษีซ้ำซ้อน
ปฎิรูปภาษีใหม่!! ช่วยเกษตรกรมีภาระภาษีน้อยลง และไม่มีฐานภาษีซ้ำซ้อน
————————–
📌📌ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ต้องบันทึกไว้ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 169 เสียงต่อ0 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…. ใช้เป็นกฎหมาย หลังจากที่ใช้เวลาในการพิจารณาชั้น สนช. รวม 19 เดือน นับจากวันที่ สนช.รับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2560

ขณะที่ ครม.ได้ผ่านความเห็นชอบเสนอร่างพ.ร.บ.ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…..เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาดังกล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…. ที่ผ่านการเห็นชอบของสนช. มีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่จำนวน 12 ฉบับ ให้รวมเป็นฉบับเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ร่างกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดเก็บภาษีที่สำคัญ คือ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

👉🏻 1.ด้านเกษตรกรรม เก็บภาษีไม่เกิน 0.15 % ของฐานภาษีที่คำนวณได้จากราคาประเมิน,

👉🏻 2.ที่อยู่อาศัย เก็บภาษีไม่เกิน 0.3% ของฐานภาษี ทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดบทยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่ 50 ล้านบาท โดยไม่ให้ นำมาคำนวณการเก็บภาษี กรณีที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน,และยกเว้นมูลค่า ฐานภาษีที่ 10 ล้านบาท กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน

👉🏻 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากทำเกษตรกรรมและ ที่อยู่อาศัย ให้เก็บภาษี ไม่เกิน 1.2%

👉🏻 และ 4.ที่ดินว่างเปล่า เก็บไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี ทั้งนี้หากมีที่ดินว่างเปล่า ไม่ใช้ประโยชน์ ติดต่อกัน 3 ปีให้เก็บภาษีในอัตรา 0.3% ในปีที่สี่และหากพบว่าไม่มีการใช้ประโยชน์ติดต่อกันให้เพิ่มอัตราเก็บภาษี 0.3% ทุกๆ 3 ปี แต่รวมอัตราเก็บไม่เกิน 3%

📌📌ทั้งนี้ร่างกฎหมายยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหากมีมูลค่าของฐานภาษีรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท

สำหรับการชำระภาษี กำหนดให้บุคคลชำระภาษีภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี และหากไม่ชำระตามเวลาต้องเสียค่าปรับจำนวน 40% ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ และหากไม่ชำระค่าภาษีค้างตามเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 1% ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ และให้ปัดเศษของเดือนเป็น 1 เดือน และกำหนดให้ภายในเดือนมิ.ย.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชำระกับหน่วยงานที่ดิน สำหรับผู้ไม่ชำระภาษี ตามกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มภายใน 90 วันนับแต่มีหนังสือแจ้งเตือน แต่หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีคงค้า

📍ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดอำนาจให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น โดยไม่ต้องขอให้ศาลมีคำสั่ง

📍ร่างกฎหมายยังกำหนดบทว่าด้วยการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษี เพื่อรับเรื่องพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้ที่เรียกเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้องด้วย อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ประเมินและจัดเก็บภาษี โดยมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

ขณะที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยกเว้นจัดเก็บภาษีได้แก่ ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณะ ที่ไม่ใช้เพื่อหาผลประโยชน์, ทรัพย์สินขององค์การสหประชาชาติ,ทรัพย์สินของสถานทูตหรือ สถานกงสุล, สภากาชาดไทย

ที่ดินศาสนสมบัติที่ไม่ได้ใช้เพื่อหา ผลประโยชน์, สุสานสาธารณะ, มูลนิธิ หรือองค์การกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด, ที่ดินเอกชนที่ยอมให้ราชการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

📌📌กระทรวงการคลังประเมินว่าจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ต่อปี

📣📣ด้านนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน และเพื่อให้อัตราการจัดเก็บภาษีควรเป็นแบบก้าวหน้า ไม่มีฐานภาษีซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้ทันสมัย เป็นสากล กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รวมทั้งช่วยให้ ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

📣📣นายวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีภาระภาษีลดลงเมื่อเทียบกับภาระภาษีที่เสียในปัจจุบัน โดยใน 3 ปีแรกจะยกเว้นให้ แต่นิติบุคคลที่ทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นกว่าที่เสียในปัจจุบัน และเก็บตั้งแต่ปีแรก

📌📌ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยและ ปานกลางที่อยู่อาศัยเพียงหลังเดียว และมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทจะไม่ต้องเสียภาษี แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยหลายหลัง จะมีภาระภาษีเพิ่มสูงขึ้น และผู้ที่เช่า อยู่อาศัยระยะยาวซึ่งปัจจุบันเป็นผู้รับภาระภาษีทางอ้อมจะได้รับประโยชน์จากภาษีที่ลดลง

📌📌สำหรับเอสเอ็มอีจะมีภาระภาษีใกล้เคียงหรือลดลง แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าสูง จะมีภาระภาษีสูงขึ้นจากอัตราภาษีก้าวหน้า นอกจากนี้ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ เช่น สถานศึกษา เอกชน จะได้รับการบรรเทา ภาระภาษี

สำหรับกลุ่มที่ดินรกร้าง จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นสูง เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ลดปัญหากักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร แต่อาจส่งผลกระทบให้อปท.บางแห่ง มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงบ้างเมื่อเทียบกับ ปัจจุบัน แต่เมื่อมูลค่าที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มสูงขึ้น อปท.ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button