ข่าวการศึกษา

ครม.อนุมัติงบกลาง 857 ล้านบาท โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ครม.อนุมัติงบกลาง 857 ล้านบาท โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันนี้ข่าว ศธ 360 องศา ได้เผยแพร่ มติ ครม. ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาในคราวประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนักศึกษาครู ดังนี้

อนุมัติงบกลาง 857 ล้านบาท โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติงบกลาง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 857,666,500 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง   สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

สาระสำคัญ

  1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมNew Growth Engineตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565) มีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ

2. เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต  และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง  รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

รายละเอียดกิจกรรม

1. การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Non Degree)  เป็นการจัดอบรมปรับเปลี่ยนและเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมร่วมกับภาคการผลิตที่มีระยะเวลาดำเนินการที่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อผลิตกำลังคนที่ทำงานในสถานประกอบการและผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม  อัตราค่าใช้จ่าย 60,000 บาท/คน โดยจะจัดการอบรม จำนวน 3 รุ่น (ปี 2562 – 2564) รวม 37,670 คน

2. การจัดการศึกษาในระดับปริญญา (degree)

2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต  เพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (New S-Curve) อัตราค่าใช้จ่าย 50,000-200,000 บาทต่อคนต่อปี แล้วแต่หลักสูตร  จำนวน 5 รุ่น (ปี 2561 – 2565) รวม 21,460 คน

2.2 การผลิตบัณฑิตด้วยการบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในรายวิชาหลักในศาสตร์สาขาวิชาชีพ   โดยการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (General Education) โดยสถาบันจะได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสมในลักษณะงบดำเนินการ  ในวงเงินประมาณ 2,396,000 บาท/หลักสูตร  จำนวน 10 หลักสูตร ดำเนินการปี 2562 – 2564

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีทักษะ  สมรรถนะและศักยภาพสูง  เพิ่มขึ้นตามนโยบายประเทศไทย 4.0

– อุตสาหกรรม New Growth Engine ของประเทศสามารถขยายการผลิตและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระดับสากล   ด้วยการมีกำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเชี่ยวชาญขั้นสูงตามมาตรฐานสากล

– สามารถรักษาฐานการผลิตไว้ในประเทศ  เนื่องจากประเทศสามารถผลิตกำลังคนที่เป็นช่างคุณภาพสูงป้อนภาคอุตสาหกรรม  ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการประกอบกิจการ

– สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต  โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเข้มข้นรองรับการพัฒนาประเทศเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

  1. สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  จำนวน 857,666,500 บาท ตามความเห็นของ สงป. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

งบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนเงิน (บาท)1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ปี 2562 อัตราค่าใช้จ่าย 60,000 บาท/คน จำนวน 8,337 คน500,220,000

2. หลักสูตรปริญญา อัตราค่าใช้จ่าย 50,000 – 200,000 บาทต่อคนต่อปี แล้วแต่หลักสูตร ปี 2561 จำนวน 2,841 คน และปี 2562 จำนวน               3,988 คน แบ่งเป็น

2.1 ปีการศึกษา 2561 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)
2.2 ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562)

256,693,000
95,961,500

3. การพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ปี 2562 อัตราค่าใช้จ่าย 2,396,000 บาท/หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

4,792,000รวม857,666,500

และยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆอีก คือ

  • อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  •  อนุมัติการโอนใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

  •  อนุมัติการลงนามบันทึกความตกลง จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

  • เห็นชอบให้ Les Roches (เลส์โรช) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย

  •  อนุมัติแต่งตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.moe.go.th/websm/2019/1/089.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button