ข่าวการศึกษา

ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

6 มี.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องนำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา

3.กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

4.กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

5.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา

7.กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา

9.กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

10.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

11.กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

12.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

13.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน

14.กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

15.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ

16.กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชาอีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชาได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล กลุ่มสาขาวิชาโยธา กลุ่มสาขาวิชาการควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ กลุ่มสาขาวิชาเหมืองแร่ กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์กลุ่มสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเฉพาะอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/056/T_0012.PDF

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button