สื่อการสอน

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ

เว็บไซต์ของ สสส. ได้เผยแพร่คู่มือ คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ
โดยคู่มือการจัดกิจกรรมลุกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้กำกับลูกเสือ ครู อาจารย์ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยบูรณาการกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยเล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา ปี พ.ศ. 2561

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ : หลักสูตรลูกเสือตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/17305

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ

คู่มือการจัดการกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/17306

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ

คู่มือการจัดการกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/17307

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button