ข่าวการศึกษา

สถาบันคุรุพัฒนา เปิดรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดเปิดให้มีการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อให้หลักสูตรการพัฒนาครูมีมาตรฐานและมีคุณภาพ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดระเบียบการพัฒนาครูเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่คำนึงถึงหลักการตามมาตรฐาน จำนวน 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการดำเนินงาน มาตรฐานวิทยากร และมาตรฐานผู้เข้ารับการพัฒนา

กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู จะเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครู เพื่อส่งผลกระทบไปยังคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้
1) จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการความรู้ระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครูหรือศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK) และ
2) จะเป็นการพัพฒนาครูที่หลอมรวมการบูรณาการความรู้ระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge : TPCK)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          ระดับและประเภทของการศึกษา แต่ละหลักสูตรจะต้องกำหนดว่าหลักสูตรนั้นเหมาะสมกับครูที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระดับช่วงชั้นใด ประกอบด้วย ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องเลือกคำสำคัญที่สะท้อนสาระของหลักสูตรอย่างน้อยหนึ่งประเด็น ได้แก่ เนื้อหาสาระ (Content) ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้หรือหลักวิชาชีพครู (Pedagogy)

ความลุ่มลึกของหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระดับกลาง (Intermediate level)
และระดับสูง (Advanced level)

โดยองค์ประกอบของหลักสูตรกำหนดให้หน่วยพัฒนาครูสามารถนำเสนอหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครูในรูปแบบการฝึกอบรมในห้องปกติทั่วไป (Traditional Training) หรือหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องมีรายละเอียดของหลักสูตรครบถ้วน ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร คำสำคัญ หลักการและที่มาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้ของครู กรอบแนวคิดของหลักสูตร สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร ตารางการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม กิจกรรมการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลัการพัฒนา สัดส่วนวิทยากรต่อครูผู้เข้ารับการพัฒนา กำหนดจำนวนครูที่จะเข้าร่วมพัฒนาต่อกลุ่ม วิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของหลักสูตร และการนำเสนอหลักสูตรแบบออนไลน์

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร และค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่น รุ่นละ 500 บาท ต่อหนึ่งรุ่น โดยจำนวนวิทยากร ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งรุ่น สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่นให้แก่หน่วยพัฒนาครู ไม่ว่าผลการพิจารณาจะผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่น เป็นไปตามระเบียบของคุรุสภา

หน่วยงานที่สามารถเสนอขอเป็นหน่วยพัฒนาครูได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันการศึกษา นิติบุคคล และส่วนราชการ หน่วยพัฒนาครูที่จะเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู ต้องเป็นหน่วยพัฒนาครู ที่ลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีสภาพสมบูรณ์ก่อนวันเริ่มเสนอหลักสูตร 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดเวลาให้นำเสนอในครั้งต่อไป

แนวปฏิบัติของหน่วยพัฒนาครู ประกอบด้วย
1) ลงทะเบียนสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู และติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนา ที่ www.ksp.or.th
2) เสนอหลักสูตร ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ตามที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด
3) ชำระเงินค่าธรรมเนียม
4) หน่วยพัฒนาครูสามารถจัดอบรม หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ภายหลังจากได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว และหน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบให้ครูเข้ารับการพัฒนา และ
5) รายงานผลการจัดอบรมหรือกิจกรรม และส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา (เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ผ่านระบบที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา ไม่เกิน 30 วัน ตามแบบที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด  ทั้งนี้ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาจะมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติรับรอง และจะมีการติดตามและประเมินผลสภาพจริง โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกประกาศฯ และแจ้งผลการรับรองหลักสูตรให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์   www.ksp.or.th

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูและเสนอหลักสูตรได้ที่ระบบบริหารจัดการหลักสูตร digital.kurupatana.ac.th ของสถาบันคุรุพัฒนา โทรศัพท์ 0 2281 1845 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : เปิดรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562

สถาบันคุรุพัฒนา เปิดรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button