สื่อการสอน

คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 การนำเสนอเนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 เพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีเฉลยคำตอบของกิจกรรมในหนังสือเรียนฯ และ เฉลยคำตอบของหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ซึ่งครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การนำกิจกรรมในคู่มือครูเล่มนี้ไปใช้ ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน

คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์เข้าไปดาวน์โหลด : คู่มือครูคณิตศาสตร์ สสวท. ป.5 เล่ม 1  พร้อมเฉลย  ปล. ก่อนโหลดสมัครสมาชิกที่เว็บ สสวท. ก่อนนะครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button