สาระความรู้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก แสดงใบขับขี่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร อีกทั้งกฎ-ข้อบังคับต่างๆ นั้นบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญของการแก้ไข-ปรับปรุง พ.ร.บ. จราจร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562   มีหลายประเด็น อยากให้ทุกท่านได้อ่านกันตามเอกสารที่แนบไว้ให้ 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งในกรณีการขอตรวจค้นใบอนุญาตขับขี่ตาม ม 31/1 ได้แก้ไขไว้ดังนี้   “มาตรา๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว

ซึ่งน่าจะตรงกับข่าวที่ว่า จะมีการใช้ ใบขับขี่ออนไลน์  หรือ แอพใบขับขี่ ที่ชื่อ DLT QR LICENCE  ซึ่งเคยเป็นข่าวเมื่อต้นปีตามบทความนี้  ขั้นตอนการใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence

รวมถึงสามารถถ่ายสำเนาใบขับขี่เก็บไว้ในรถหรือกระเป๋าสตางค์ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย  หรืออาจจะรวมถึงการถ่ายภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วยได้

โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งส าหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรทางบก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ไฟล์แนบ : ราชกิจจานุเบกษา พรบ.จราจรทางบก 2562

พระราชบัญญัติจราจรทางบก แสดงใบขับขี่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายได้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก แสดงใบขับขี่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button