ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ศธ.ยกเลิกระเบียบ การให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจาได้เผยแพร่ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552 พ.ศ. 2562   ความดังนี้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดท าหลักสูตร
หรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดท าหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดท าหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2552 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จึงสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดท าหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2562 ”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดท าหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2552

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ2562
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แนบ : ราชกิจจานุเบกษา


ระเบียบที่ถูกยกเลิกคือ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2552

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button