สื่อการสอน

เอกสารประกอบการอบรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

เอกสารประกอบการอบรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
PowerPoint Presentation

– การเชื่อมโยงกรอบคิดสู่หลักสูตรแกนกลางฯ (อาจารย์วันเพ็ญ สุทธากาศ, ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

– การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผอ.อาลัย พรหมชนะ)

– การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์)

– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์)

หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

– แนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบท

– กรอบคิดและ Learning Outcomes

– หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

– หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

– หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

– หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1

– กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 1

– กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 2

กรอบคิดและ Learning Outcomes

– กรอบคิด

– Learning Outcomes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Video Animation การฝึกเจริญสติ ทุกช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้สอนในโรงเรียนต้นแบบที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

– การฝึกเจริญสติ ตอน 1 | การฝึกเจริญสติ ขณะตื่นนอน

– การฝึกเจริญสติ ตอน 2 | การฝึกเจริญสติ ขณะแปรงฟัน ล้างหน้า และอาบน้ำ

– การฝึกเจริญสติ ตอน 3 | การฝึกเจริญสติ ขณะแต่งตัว

– การฝึกเจริญสติ ตอน 4 | การฝึกเจริญสติ ขณะรับประทานอาหาร

– การฝึกเจริญสติ ตอน 5 | การฝึกเจริญสติ ขณะเดินทาง

– การฝึกเจริญสติ ตอน 6 | การฝึกเจริญสติ ขณะเดิน และขณะเข้าห้องน้ำ

– การฝึกเจริญสติ ตอน 7 | การฝึกเจริญสติ การทักทายอย่างมีสติ

– การฝึกเจริญสติ ตอน 8 | การฝึกเจริญสติ ขณะทำงาน

– การฝึกเจริญสติ ตอน 9 | การฝึกเจริญสติ ขณะใช้โทรศัพท์

– การฝึกเจริญสติ ตอน 10 | การฝึกเจริญสติ ขณะอารมณ์มากระทบในการทำงาน

– การฝึกเจริญสติ ตอน 11 | การฝึกเจริญสติ การสวมกอดอย่างมีสติ

– การฝึกเจริญสติ ตอน 12 | การฝึกเจริญสติ ขณะทำความสะอาดบ้าน

– การฝึกเจริญสติ ตอน 13 | การฝึกเจริญสติขณะออกกำลังกาย

– การฝึกเจริญสติ ตอน 14 | การฝึกเจริญสติ ขณะดูทีวี

– การฝึกเจริญสติ ตอน 15 | การฝึกเจริญสติ ขณะใช้สื่อโซเชียล

– การฝึกเจริญสติ ตอน 16 | การฝึกเจริญสติ ขณะเข้านอน

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button