สื่อการสอน

สพฐ.แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหนังสือสุขศึกษาฯ โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา

สพฐ.แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหนังสือสุขศึกษาฯ โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับแก้ไขเนื้อหา เพศวิถีศึกษา และประเด็นที่เกี่ยวข้องในหนังสือ เรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสํานักพิมพ์ที่มี รายชื่ออยู่ในบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2554 มาตรา 6 กําหนด ให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย ความตอนหนึ่งกําหนดให้มีการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ตรวจพิจารณากลั่นกรองหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา และจัดทําเอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีสํานักพิมพ์ที่ได้ดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จํานวน 5 สํานักพิมพ์ ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. องค์การค้า ของ สกสค.  (มีเอกสารเสริมพิเศษ คลิก)
  2. บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จํากัด (มีเอกสารเสริมพิเศษ คลิก)
  3. บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จํากัด (มีเอกสารเสริมพิเศษ คลิก)
  4. บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด (มีเอกสารเสริมพิเศษ คลิก)
  5. บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มีเอกสารเสริมพิเศษ คลิก)
  6. บริษัท สํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํากัด (แก้ไขในหนังสือเรียน คลิก)

จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตดําเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประสานแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบว่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา และพลศึกษา ทั้งฉบับกระทรวงศึกษาธิการและฉบับสํานักพิมพ์เอกชนตามรายชื่อข้างต้น ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี กําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ขณะนี้ได้มีการปรับแก้เนื้อหาเพศวิถีศึกษาและประเด็น ที่เกี่ยวข้องแล้ว

2. ในการจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขอให้ประสานแจ้งสถานศึกษาจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะมีคําชี้แจงภายในเล่ม หรือหนังสือเรียนพร้อมกับเอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาจากร้านค้าหรือสํานักพิมพ์ และสามารถดาวน์โหลด

เอกสารดังกล่าวของสํานักพิมพ์ได้ที่ http://bit.ly/SexEduOBEC หรือเว็บไซต์สํานักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

หนังสือแจ้ง คลิก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button