อบรมออนไลน์

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา เปิดให้ลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา เปิดให้ลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง นับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอน เพศวิถี ศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งสามารถเข้าไปลงทะเบียนอบรมได้ที่ : http://cse-elearning.obec.go.th/
หน้าลงทะเบียน : http://cse-elearning.obec.go.th/registration
แนะนำหลักสูตร : http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard
หน้าเข้าสู่ระบบ : http://cse-elearning.obec.go.th/login

  1. การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (คู่มือ รายชื่อแอดมินประจำเขต) อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
  2. อบรมออนไลน์ การสอนเพศวิถีศึกษา นำชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button