อบรมออนไลน์

การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (คู่มือ รายชื่อแอดมินประจำเขต) อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (คู่มือ รายชื่อแอดมินประจำเขต) อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครู เพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๔๑๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
และ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑.  คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
๒.  รายชื่อผู้ทำหน้าที่แอดมินประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านเพศวิถีศึกษาจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตาม พร้อมทั้งตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียบเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ได้จัดทำคู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านเพศวิถีศึกษาดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนดังกล่าว โดยให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑.  ผู้ทำหน้าที่แอดมินประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านเดิมที่ลงทะเบียนอบรมผ่านโปรแกรมดังกล่าว เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยจะมีปุ่ม “หน้าจัดการข้อมูล” เพิ่มเติมให้รายละเอียดตามคู่มือการดูแลระบบฯ

๒.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ เข้าอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th

๒.๑  กรณีผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้แล้วให้เข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post – Test)

๒.๑.๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ให้รอผลการตรวจแผนการจัด การเรียนรู้ หากไม่มีการแก้ไขจะได้รับใบวุฒิบัตร

๒.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ให้กลับไปเข้าเรียนใหม่      และหลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งไปก่อนแล้วได้

  *  การส่งแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะครูสายงานการสอนเท่านั้น

๒.๒  ให้ผู้ลงทะเบียนเรียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรม และจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันในรอบแรกของการอบรมฯ

๓.  หากเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่แอดมิน หรือผู้ดูแลระบบให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบและแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบคนใหม่ไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 0 2288 5775 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสล็อคอินและพาสเวิร์ดใหม่      ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบคนใหม่ต้องผ่านการอบรมโปรแกรมดังกล่าวแล้ว

๔.  ให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนของผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้มีรอบระยะเวลาการอบรมและการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ดังนี้

                             ๔.1 เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

                             ๔.๒ ปิดระบบเพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

                             ๔.๓ เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กรกฎาคม 2563

                             ๔.๔ ปิดระบบเพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

                             ๔.๕ เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปจะเปิดและปิดระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดคล้ายกับประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (คู่มือ รายชื่อแอดมินประจำเขต) อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (คู่มือ รายชื่อแอดมินประจำเขต) อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button