ข่าวการศึกษา

ความรู้เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

วันนี้ รักครู.com ขอนำความรู้เกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีที่ต้องส่งคืนแต่ไม่สามารถส่งคืนได้ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณีแต่ไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น โดยจะมีการปรับราคาทุก 3 ปี  รายละเอียดตามประกาศดังนี้ (ประกาศไว้เมื่อปี 2560)

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณีแต่ไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533  อนุมัติหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก 3  ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศการกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

ความรู้เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ความรู้เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ความรู้เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ความรู้เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ความรู้เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ที่มา :  http://www.soc.go.th/acrobat/220960.PDF

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button