หนังสือคู่มือ

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย สิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย สิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

(คำนำบางส่วน) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสะดวก ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ศูนย์การเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมสติปัญญา มีคุณธรรม นำความรู้คู่ทักษะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน คุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนดความเป็นอกภาพและความมั่นคงของชาติ โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button