ข่าวการศึกษา

สทศ.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดอุดรธานี

โดย ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
(2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
(3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
(4) มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล
และ (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นอกจากนี้ สทศ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารการทดสอบ O-NET ให้เป็นห้องสอบ / สนามสอบ / ศูนย์สอบสีขาว โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้
(1) สายตรงผู้บริหาร
(2) จดหมายทางไปรษณีย์
(3) E-mail : [email protected]
(4) Call Center 0-2217-3800

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561  และเตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยขอให้ศูนย์สอบ
(1) แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ
(2) แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังโรงเรียน
(3) กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและการจัดสนามสอบ/ห้องสอบ
(4) ดำเนินการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดสอบ O-NET

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563)
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563)
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563)

ดูข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563)

ที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button